محیط زیست

زمانی که دمای اهواز به 56 درجه می‌رسد

دنیای سبز تر - 26 تــیر 1396   06:24
زمانی که دمای اهواز به 56 درجه می‌رسد
 
کاظم حمادی مدیر مطالعات منابع آب سازمان آب و برق خوزستان نرخ افزایش دمای ۱۰۰ ساله در اهواز را ۳،81 درجه سانتی‌گراد عنوان کرد و گفت: اگر روند افزایش دما در ۵۸ سال آینده مانند ۵۸ سال گذشته تکرار شود، انتظار می‌رود در تیرماه سال ۱۴۵۴ شاهد وقوع دمای ۵۶ درجه در اهواز باشیم.
 
 به گزارش تاسیسات نیوز، او در مورد اثرات افزایش دما در ماه‌های خرداد و تیر گفت: دما اثرات انکارناپذیری بر سیکل هیدرولوژی، چرخه تولید محصولات زراعی، مصارف آب به‌ویژه کشاورزی، میکروارگانیسم‌ها و رطوبت خاک، فعالیت‌های انسانی، آستانه‌های تحمل بشری، جرائم و بزهکاری حرارتی و محیط‌زیست دارد.
وی نتایج تحقیقات انجام‌شده در کشور را نشانگر افزایش درجه حرارت سالانه دانست و افزود: روشن شدن این وضعیت برای منطقه اهواز به‌دلیل قطب جمعیتی جنوب غرب کشور، تراکم صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد و برق، قطب شبکه‌های آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی کشاورزی مهم است.
حمادی با اشاره به تحقیقات خود با هدف تحلیل مقدماتی سری زمانی درجه حرارت سالانه اهواز، هم توضیح داد:
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سری‌های زمانی در مقیاس سالانه و فصلی دارای نوسانات و تغییرات نسبت به زمان هستند، به‌نحوی‌که شاخص تغییرپذیری درجه حرارت بین ۱۰۳.۶ - ۹۵.۷ درصد و شاخص میانگین متحرک پنج‌ساله تغییرات درجه حرارت، متوسط سالانه را بین ۲۶.۶- ۲۴.۳ درجه سانتی‌گراد نشان می‌دهد.
او با بیان اینکه نرخ افزایشی درجه حرارت برابر ۳.۸۱ درجه سانتی‌گراد در ۱۰۰ سال است، گفت: درجه حرارت متوسط سالانه دوره ۵۸ ساله گذشته برای اهواز، ۲۵.۴۸ درجه سانتی‌گراد است و چنانچه نرخ افزایشی فعلی دما حفظ شود در دوره ۵۸ ساله آتی به ۲۷.۶۸ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.
به عبارت دیگر نرخ افزایش دمای متوسط برابر ۲.۲ درجه سانتی‌گراد در دوره  ۵۸ساله مورد انتظار است که این رقم، افرایشی حدود ۱۵ درصد را طی یک قرن نشان می‌دهد. 

00