آب

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد:

ضرورت کاهش۴۰ درصدی مصرف آب در کشاورزی

دنیای سبز تر - 25 تــیر 1396   12:45
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد:

ضرورت کاهش۴۰ درصدی مصرف آب در کشاورزی
 
مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه نقش تغییر اقلیم در خشکی دریاچه ارومیه مشخص است، گفت: مطالعات زیادی در این‌باره شده است که بر اساس نتایج به‌دست آمده، بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ۲۰ سال اخیر کاهش ۱۸درصدی داشته و باعث کاهش ۲۰درصدی روان‌آب‌ها و در نهایت کاهش ورودی آب به دریاچه ارومیه تا ۱/۷میلیارد مترمکعب شده است.
وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سهم سدسازی‌ها و توسعه سطح زیر کشت به عنوان عامل دیگر موثر بر خشکی دریاچه ارومیه توضیح داد: همزمان با سدسازی‌های گسترده در حوضه ارومیه، سطح زیرکشت از ۳۰۰ هزار هکتار به ۴۸۰ هزار هکتار رسیده و در نتیجه ۱/۸میلیارد مترمکعب آبی که پیش از این به سمت دریاچه می‌رفت، با تنظیم آب از طریق سدها و برداشت از چاه‌ها، از دریاچه ارومیه گرفته شده. بنابراین ۵۰درصد اقلیم و ۵۰درصد هم سدسازی‌ها و توسعه کشاورزی در این زمینه نقش داشته است. 

تاکید بر کاهش مصرف آب کشاورزی
او در ادامه با اشاره به برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه برای کاهش مصرف آب در حوضه آبریز ارومیه اظهار کرد: در شرایط حاضر به منظور جلوگیری از توسعه سطح زیرکشت آبی، مصوبه‌ای را گذرانده‌ایم و در نقاطی که آب بیش از نیاز گیاه مصرف می‌شود بر کاهش ۴۰درصدی مصرف آب تاکید کرده‌ایم و برای این مناطق برنامه‌هایی مثل آبیاری تحت‌فشار، کشت نشاء، تغییر بذر، آموزش و ترویج داریم.

00